کاشت حلزون شنوایی و نصب سمعک، ثبت و قابل رصد می‌شود
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۴۰۱
زنجیره تولید و توزیع تجهیزات پزشکی خیلی آشفته است
تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱۴۰۱
حکم الصاق برچسب قیمت بر روی سمعک به مذاق برخی خوش نیامد
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱
کاشت حلزون تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفت
تاریخ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
گمرک قصد دریافت مابه‌التفاوت تجهیزات‌پزشکی فروخته شده را دارد
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۴۰۱