سهم پایین داروسازی ایران در جایگاه 83-85 چهان قابل قبول نیست باید رشد کند
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
دستیابی به تنها 15 هزار میلیارد از سهم دارویار در سال جاری
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
پزشک متخصص فقط با مستندات علمی می‌تواند داروهای خارج از فهرست برای بیمارش تجویز کند
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
مافیای دارو قابل کتمان نیست
تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱۴۰۳
بررسی ایمنی و اثربخشی داروها قبل از ورود به بازار کشور الزامی است
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۴۰۳