پول پاستور را بدهند؛ واکسن تحویل می‌دهد
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
چرا واکسیناسیون HPV در کشور متوقف شد؟
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت دارو
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
داروی اینترفرون تاثیری در درمان بیماران کرونایی بستری ندارد
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۰
۳۰ میلیون دوز واکسن در ۱۰ روز آینده وارد خواهیم کرد
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۰