دارو
غذا
 سالم خبر: درایران، سرطان سومين علت مرگ ومیر و سرطان معده سومين سرطان شایع در کشور است.
زندگی سالم
آمار و پژوهش
سالم خبر: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است و نباید اجازه دهیم منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. چون که نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه می شود. به گزارش سالم ...
بهداشت و آرایش
سالم خبر: بازار جراحی های زیبایی در جهان هر روز بزرگتر می شود که یک دلیل آن را می توان در افزایش جمعیت ساکن در زمین و دلیل دیگر آن را افزایش تمایل مردم به انجام جراحی های زیبایی دانست.
تجهیزات پزشکی
سالم خبر: طی روزهای گذشته کارکنان بیمارستان پارسیان به ماه ها به تعویق افتادن حقوق و دستمزد خود اعتراض کرده و دست به اعتصاب زدند. به گزارش سالم خبر استنکاف در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان تنها بخشی از مشکلات بیمارستان پارسیان است،...