فشار خون+
سالم خبر : عضو ھیات جهاددانشگاھی دانشگاہ علوم پزشکی  شهید بہشتی اعلام کرد : افزایش فشار خون منجر به آسیب و موجب سخت و سفتی عروق و محدودیت جریان خون شده  به طوری که می تواند رضایت و کیفیت جنسی افراد را مخدوش کند.
دارو
غذا
زندگی سالم
آمار و پژوهش
سالم خبر: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است و نباید اجازه دهیم منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. چون که نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه می شود. به گزارش سالم ...
بهداشت و آرایش
تجهیزات پزشکی