کارایی واکسن کرونای والنوا به اندازه آسترازنکا است
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
نگران پیک ششم در پاییز هستم
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
۶ میلیون دوز واکسن جدید امروز وارد کشور شد
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
واکسن آنفلوآنزا از شدت بیماری کرونا می کاهد
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۰
تأسیس داروخانه توسط مدیر دولتی منعی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۰