تعزیرات نیز وارد عمل شد و برای شرکت‌های خارجی فعال در صنعت آرایشی بهداشتی پرونده تشکیل داد
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۲
 وزارت صمت در حوزه‌ی صدور پروانه‌ها و تسهیلات صنایع آرایشی بهداشتی چابک‌تر عمل کند
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۲
جریمه بازی با جان مردم توسط پزشک‌نماها فقط ۵ میلیون تومان!
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۲
امسال ۲۶۰۰ پرونده دخالت غیرمجاز در امر پزشکی داشتیم
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۲
آرایشگران نیز به حوزه دوا و درمان ورود کردند
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۴۰۲