سرطان پستان و سودهای پرمنفعت از روبان صورتی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بیماری جذام به اندازه ی نامش خطرناک نیست  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
تشخیص و درمان سرطان روده بسیار دشوار است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
قیمت بخش عمده ای از داروهای تولید داخل نسبت به قیمت تمام شده همچنان ضررده است
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
مسیر پر فراز و نشیب FDA برای تایید کیفیت و ایمنی داروها  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۷