20 داروی برتر برای درمان بیماری دیابت  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
فکر می کنم شما را می شناسم، ولی یادم نیست شما را کجا دیدم  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
5 نکته ای که باید در مورد صنعت داروسازی بدانیم  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
شرکت های دارویی دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
از سینوزیت بیشتر بدانیم  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶