سفر وزیر بهداشت به شهرستان ساوه و بازدید از یک شرکت دارویی

17 مهر 1398 ساعت 12:42کد مطلب: 5577

آدرس مطلب: https://www.saalemnews.com/gallery/5577/2/سفر-وزیر-بهداشت-شهرستان-ساوه-بازدید-یک-شرکت-دارویی

سالم خبر
  https://www.saalemnews.com