سعید نمکی،سرپرست وزارت بهداشت در گفت و گو با سالم خبر:

500 میلیون یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی در خزانه است

تخصیص بخشی از این پول برای پرداخت برخی بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی مانعی وجود ندارد

8 بهمن 1397 ساعت 12:13


سالم خبر: سالم خبر: نحوه‌ی تزریق و پرداخت 500 میلیون یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی به صنایع دارو و تجهیزات پزشکی هنوز بحث های پرحاشیه‌ای را به دنبال دارد. مطرح شدن موضوع رقم های پرصفر بدهی های دانشگاه‌های علوم پزشکی و باز گذاشتن دست آنان برای پرداخت بخشی از این پول در ازای بدهی هایشان به بخش های دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه های پرسنلی بسیاری از صنایع داروی کشور را نگران کرده است.

به گزارش سالم خبر؛ آنان مطرح می کنند؛ منبع مالی که اختصاص به بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشت به سمت پرداخت هزینه و کارانه های پرسنلی دانشگاه های علوم پزشکی سوق پیدا کرده است؛ در حالی که مشخص نیست این بند پرهزینه چه زمان و براساس چه مصلحتی ضمیمه شده است.

سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت در گفت و گو با سالم خبر اعلام کرد: 500میلیون یوروی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی معادل تقریبا پنج هزار میلیارد تومان پول نقد وارد خزانه شده است و از این رقم نوبت اول بدهی های دانشگاه های پزشکی پرداخت شده است.

وی همچنین در پاسخ به سوال سالم خبر درباره بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی که این دانشگاه ها اجازه دارند 500 میلیون یورو به پرداخت بدهی هایشان به بخش های دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه های پرسنلی تخصیص دهند، گفت:  براساس مجوز مقام معظم رهبری اولویت های تعیین شده این رقم برای بخش دارو ، تجهیزات پزشکی  و برخی بدهی های معوق تخصیص یافته است.

نمکی با بیان اینکه در حال حاضر 500 میلیون یورو وارد خزانه شده است، ادامه داد: نوبت نخست بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های دارویی از 500 میلیون یورو پرداخت شده و نوبت دوم نیز در حال پرداخت است ضمن آنکه باید به این مساله اشاره کنم که این رقم از نظر تخصیص بخشی از این پول برای پرداخت برخی بدهی های دانشگاه های علوم پزشکی مانعی وجود ندارد. چون پرداخت تمامی بدهی ها به بخش دارو و تجهیزات پزشکی از اولویت های پرداختی 500 میلیون یورو  است.
 
 
 


کد مطلب: 3840

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/news/3840/500-میلیون-یوروی-تخصیص-یافته-صندوق-توسعه-ملی-خزانه

سالم خبر
  http://saalemnews.com