کنفرانس منطقه آسیا - اقیانوسیه با حضور معاون اول ریاست جمهوری و دکتر حسن هاشمی

2 آبان 1397 ساعت 12:20کد مطلب: 2664

آدرس مطلب: http://saalemnews.com/gallery/2664/2/کنفرانس-منطقه-آسیا-اقیانوسیه-حضور-معاون-اول-ریاست-جمهوری-دکتر-حسن-هاشمی

سالم خبر
  http://saalemnews.com