سالم خبر 22 خرداد 1399 ساعت 16:33 https://www.saalemnews.com/gallery/7011/2/نشست-تخصصی-تاثیر-داروی-رسیژن-مقابله-کرونا-بیمارستان-مسیح-دانشوری -------------------------------------------------- عنوان : نشست تخصصی تاثیر داروی رسیژن برای مقابله با کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری -------------------------------------------------- متن :