مرگ و میر کرونایی در افراد چاق بیشتر است
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
واکسن تولید کنیم به چه کسی بفروشیم؟
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
محموله سرم‌های دپو شده در گمرکات احتمالا مجوز ندارند
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
کارایی واکسن کرونای والنوا به اندازه آسترازنکا است
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰
نگران پیک ششم در پاییز هستم
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰