سالم خبر 15 ارديبهشت 1397 ساعت 15:04 http://saalemnews.com/news/790/سال-۱۱۲-هزار-مورد-جدید-سرطان-کشور -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد: عنوان : هر سال ۱۱۲ هزار مورد جدید سرطان در کشور -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: هر سال از هر۱۰۰هزار نفر ایرانی۱۴۳مورد سرطان جدید،بروز میکند که البته اینآمار بدون در نظر گرفتن سرطان پوست است. بهگزارش سالم خبر، ایرجحریرچیسخنگویوزارت بهداشت در نشست خبریامروزبابیاناینکهسرطان دومینعامل مرگ و ششمینعامل سال هایاز دست رفته عمر است، گفت:میزانبروز سرطان در کل کشورهای دنیا سالانهبه طور۱۸۲در صد هزار است که با توجه به اینکه در ایران این میزان،حدود۱۴۳نفردرصدهزار مورد استودر هر سال۱۱۲هزار مورد جدیدسرطان داریم، لذامی توان گفتمیزانبروز سرطان در کشور به طرز قابل توجه و معنیداریکمتر از متوسط جهانیاست. حریرچییادآور شد: میزانبروز سرطان در ترکیه۲۰۵، در اروپا۲۶۸و در آمریکا۳۱۸نفر در صدهزار نفر است. سخنگویوزارت بهداشت تصریحکرد: با اینمقایسهآماریبه خوبیروشن میشود که ادعایسونامیسرطان در ایرانو شیوعخیلیبالایسرطان در ایرانکاملاً غلط و نادرست است. ویافزود: در کل دنیادر سال۲۰۱۵، حدود 17میلیونو 500 هزار مورد جدیدسرطان بروز کرده که منجر به۸میلیونو هفتصد هزار مورد مرگ در کل دنیاشدهاست.اما می توان ادعا کرد کهدر تمام کشورهایدنیااز جمله کشور ما میزانبروز و نوع سرطان در حال افزایشاست. حریرچیمهمترینعلت افزایشمیزانبروز و میزانشیوعبیشترسرطان را افزایشجمعیتو افزایشسن متوسط افراد در کشورها عنوان کرد و افزود: در جوامع، افزایشعوامل خطر ایجادسرطان، عمدتاً از سبک زندگیشرقیو غربیناشیمیشود . وی گفت: در سال۹۵در کل کشور۳۶۹هزار مرگ و میرثبت شدهکه۵۴هزار و۸۰۰مورد آن مربوط به سرطان بودهاست.یعنی14.9درصداز میزانمرگو میردر کشورناشی ازسرطانهااست و البته بایدیادآور شد هم میزانبروز سرطان هم مرگ و میرناشیازآندر۲۵سال گذشتهدر کشور ما افزایشپیداکرده است. حریرچیافزود:با این حالطبق گزارش رسمیآژانس بینالمللیسرطان، سازمان جهانیبهداشت و دانشگاه واشنگتن ،میزاننرخ استاندارد شده مرگ ناشیاز سرطان در سال۱۹۹۰در ایران۱۰۴تندر۱۰۰هزار بود که در سال۲۰۰۷به۹۷تنکاهش پیداکرده است؛ به عبارت دیگرما باکاهش۷درصدیدر میزانمرگ و میراستاندارد شده سنیدر سرطانمواجه بودیمکه اینشاخص، مهمترینمعیارسنجش تاثیربرنامه هایپیشگیرانهو بهداشتیدرمانیدر مقابله با سرطاناست و نشانمی دهدنظام سلامت با همکاریسایرسازمان ها، نهادها و مردمموفقبوده است. ویافزود: شایعترینسرطان ها در زنان ایرانیبه ترتیب؛سرطان هایپستان، روده بزرگ، معده و تیروئیدو در مردان به ترتیبسرطانمعده، پروستات، روده بزرگ و مثانه است. دکترحریرچیدر ادامه گفت: مرگبارترینسرطانها در هر دو جنس به ترتیبسرطانهایمعده، ریه،لوسمی، مری،روده بزرگ، مغز و سیستماعصاب مرکزیاست. دکترحریرچیدر پاسخ به سوالیمبنیبر اینکه برخیاز پزشکان جواب آزمایشاتویارادیولوژیبیماررا قبول ندارند و بیماررا مجدد برایانجام آزمایشمعرفیمیکنند، گفت:انجامچندبارهآزمایش هاهزینه هایزیادیرا در نظام سلامت ایجادمی کندو بههمیندلیلبه مردمتوصیهمی کنماگر مشکلیدر انجام آزمایشاز سویمراکز ملاحظه کردند اینمسئله را به سامانه 190 اطلاع داده تا ناظران وزارت بهداشت به مشکلشان رسیدگیکنند. سخنگویوزارت بهداشت در ادامه در پاسخ بهسوال خبرنگار سالم خبر در مورد شیوعسرطان بیضهدر مردانگفت: سرطان بیضهدر آقایاندر سالهایاخیرافزایشپیداکرده و در سنینجوانیآقایانشایعاست که خوشبختانه با اقدامات درمانیمناسب مثل شیمیدرمانی،میزانبقادر میان این بیمارانبه میزانقابل توجهیافزایشپیداکرده است. حریرچیدر عینحالیادآور شد: در سرطان بیضهمثل سرطان سینه،روده بزرگ و دهانه رحم روش غربالگریوجود ندارد و بایدبا افزایشمیزانآگاهی،از شیوعآن جلوگیریکرد