سالم خبر 6 بهمن 1398 ساعت 14:08 http://saalemnews.com/news/5968/آیا-بودجه-سازمان-غذا-دارو-سال-۹۹-کافی -------------------------------------------------- نگاهی به اعتبارات دستگاه های وابسته به وزارت بهداشت عنوان : آیا بودجه سازمان غذا و دارو در سال ۹۹ کافی است؟ -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: در حالی که در سال گذشته فعالیت های هیات امنای ارزی با محدودیت ها و حاشیه های فراوان روبرو بود اما نگاه اجمالی به وضعیت بودجه ۹۹ نشان می دهد که بودجه این هیات با افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. این در حالیست که بودجه سازمان غذا و دارو در سال هاي ۹۸ و ۹۹ نسبت به سال ۹۷ از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید که کاهش بودجه سازمان غذا و دارو در سال ۹۸ و ادامه این روند برای سال آتی چه تاثیری بر روند فعالیت های این سازمان خواهد داشت. آنچه در ادامه می خوانید بخش دیگری از تشریح و تحلیل وضعیت بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۹ است که توسط سعید طاهری دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ارایه شد اعتبارات در نظر گرفته شده براي سازمان بیمه سلامت از منابع عمومي دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ به میزان ۱۳ هزار و پانصد میلیارد تومان است. این در حالیست که هزینه هاي سازمان بیمه سلامت از سال ۹۰ تا ۹۸ از حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۱۰ برابر شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته پنج هزار میلیارد توماني در سال ۹۷ و پیش بیني کسري هفت هزار میلیارد توماني در سال ۹۸، با بودجه در نظر گرفته شده حتي میزان کسری آن نیز قابل جبران نمی باشد. سازمان بیمه سلامت براي بودجه سال ۹۸، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد توماني را پیشنهاد داده بود که از منابع عمومي حدود ۲۰ هزار میلیارد باید به این سازمان تخصیص داده مي شد. این پیشنهاد در حالي بود که دفتر بخشي سازمان برنامه و بودجه هم براي بیمه سلامت ۱۷ هزار میلیارد تومان را تایید کرده بود اما درنهایت براي سازمان بیمه سلامت ۱۲ هزار میلیارد تومان را در لایحه بودجه ۹۸ تصویب کردند!. با این حساب و با توجه به انقباضي بودن بودجه سال ۹۸، گزینه خلق منابع جدید جایز نیست وبه نظر می رسد سازمان بیمه سلامت باید تمهیدات لازم براي مدیریت هزینه را انجام دهد و با رفع همپوشانی ها، تعیین بسته پایه منطقي و هدفمند براي جمعیت تحت پوشش خود از بروز چالشهاي مالي و نارضایتي دریافت کنندگان و ارائه کنندگان خدمات جلوگیري کند. ضرورت دارد سازمان بیمه سلامت با اجراي تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم ازجمله؛ خرید راهبردی خدمات، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات، اجراي راهنماهای بالینی، اصلاح نظام پرداخت و ... از افزایش کسري هاي سازمان پیشگیري نماید. از سوي دیگر کاهش منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و عملکرد نامطلوب اعتبارات آن در سال هاي گذشته، احتمال سرریز شدن اعتبارات سایر برنامه ها و ردیف ها برای اجرای طرح تحول سلامت را مطرح مي کند و براي پیشگیري از این مساله، لازم است تمهیدات بودجه اي لازم اندیشیده شود. براي بیمه شدگان روستایي و بیمه شدگان بعد از طرح تحول سلامت که حدود ۵۸ تا ۹۰ درصد بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت را تشکیل مي دهد و بیمه رایگان شده اند، طبق قانون باید ۷ درصد حداقل حقوق مصوب قانون کار پرداخت شود. بودجه سازمان غذا و دارو مساله دیگر کاهش چشمگیر بودجه سازمان غذا و دارو در سال هاي ۹۸ و ۹۹ نسبت به سال ۹۷ است که از حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است. همانگونه که در جداول مشاهده مي شود که اعتبارات بنیاد بیماری های خاص نسبت به قانون سال ۹۶ و ۹۷ تنها ۱۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۸ میلیاردتومان در سال ۹۹ تغییر داشته و این درحالي است که سالیانه به تعداد این بیماران اضافه شده و همچنین نرخ ارز دولتي حدود ۳۰ درصد نسبت به ابتداي سال ۹۷ رشد داشته است. علاوه بر این اغلب داروهاي این دسته بیماران وارداتي مي باشد. بنابراین پیش بیني می شود در صورت عدم مدیریت صحیح منابع موجود ، بنیاد مذکور با مشکل تأمین مالی مواجه شود. اعتبارات برنامه های امور سلامت امور رفاه اجتماعي، آموزش و پژوهش، سلامت و امور دفاعي و امنیتي نزدیك به ۸۲ درصد از هزینه های دولت را به خود اختصاص مي دهند. با نگاه به بودجه سال هاي گذشته، افزایش بودجه مربوط به امور رفاهي شیب بیشتري نسبت به سایر امور دارد. اما امور سلامت در سال ۹۸، ۱۵.۵ درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده سهم دارد که در مقایسه با سال قبل ۱.۵ درصد کاهش یافته است. بودجه در نظر گرفته شده براي امور سلامت در لایحه سال ۹۸، مجموعا ۷۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مي باشد که نسبت به سال قبل ۱۰.۸ درصد رشد داشته است. ۷۷ درصد از این رقم به امور مرتبط با فصل درمان اختصاص داده شده است و مابقي متعلق به امور فصل بهداشت مي باشد. بودجه مربوط به فصل درمان ۱۱.۷ درصد و فصل بهداشت ۱۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است که کمترین رشد خود در سالهاي اخیر را تجربه مي کند. بیشترین رشد بودجه فصل درمان در سال ۹۴ و در پي آغاز طرح تحول سلامت اتفاق افتاده که رشدی بیش از ۶۸ درصد را طی یک سال رقم زده است. ترکیب اعتبارات حوزه سلامت حاکي از آن است که در حدود ۶۲ درصد از اعتبارات این حوطه مشروط به کسب درآمد توسط بیمارستان ها در قالب درآمدهای اختصاصی خواهد بود. این نسبت با در نظر گرفتن صرفا اعتبارات فصل درمان به ۶۸ درصد نیز مي رسد. با توجه به بدهی بیمه ها در سال جاري و سال هاي گذشته و پیش بیني افزایش آن در سال آینده، حصول اعتبارات در نظر گرفته شده، احتمالاً این حوزه را با چالش روبرو کند. همچنین تاخیر در پرداختی پزشکان موجب هدایت بیماران به بخش خصوصي و کاهش درامد بخش دولتی شده است که این امر در سال آتي تشدید خواهد شد.