سالم خبر 15 بهمن 1396 ساعت 10:47 http://saalemnews.com/gallery/121/2/مصرف-این-مواد-غذایی-سرطان-زا-ممنوع -------------------------------------------------- عنوان : مصرف این مواد غذایی سرطان زا ممنوع! -------------------------------------------------- متن : سالم خبر: از 150 نوع سرطان شناخته شده در جهان 500 دلیل برای ابتلا به آن شناسایی و تعریف شده است. محققان اگر چه تنها 10 درصد از سرطان ها را به دلیل مشکلات ژنتیکی عنوان می کنند اما 90 تا 95 درصد از عوامل ابتلا به سرطان همچون قطعات پازل به دست خود ما در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا نطفه ی سلول های سرطانی در هر نقطه از بدن کلید بخورد. سبک زندگی ما شهرنشینان که به حاشیه و روستا نیز تسری پیدا کرده است عامل اصلی شیوع و افزایش انواع و اقسام سرطان در افراد چه کودک یا بزرگسال است. از مهمترین عوامل خطر ایجاد کننده سرطان ؛ مواد غذایی ، سیگار کشیدن، چاقی ، ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ، آلوده کننده های محیطی است. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻴﻦ روش زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد بطوری که در بروز سرطان های شایعی همچون پروستان و کولون نقش سبک زندگی از سایر عوامل پررنگ تر است. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ از ﺳﺮﻃﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻣﻜﺎن اﺳﺖ . اگر از امروز بهینه کردن سبک زندگی سرفصل زندگی هر شخص قرار بگیرد خود به خود ابتلا به سرطان سیر نزولی در پیش خواهد گرفت تا جایی که پیش بینی می شود تا سال 2020 می توان از دو میلیون مرگ ناشی از سرطان جلوگیری کرد. مواد غذایی که هر روز از آن بهره می بریم یکی از عواملی است که کلید فعالیت سلول های سرطانی را در بدن می زند. در چند اسلاید این مواد غذایی که گاه برای جلوگیری از گسترش برخی بیماریها مانند دیابت یا چاقی از آن استفاده می کنیم گاه خود سرطان زاست.