سالم خبر 5 بهمن 1399 ساعت 17:17 http://saalemnews.com/news/8949/واکسن-آکسفورد-آسترازنکا-پایان-ژانویه-تایید-می-شود -------------------------------------------------- وزیر بهداشت آلمان اعلام کرد: عنوان : واکسن آکسفورد- آسترازنکا تا پایان ژانویه تایید می‌شود -------------------------------------------------- سالم‌خبر: وزیر بهداشت آلمان با اعلام این خبر که تا پایان ماه ژانویه واکسن آسترازنکا مورد تایید قرار می‌گیرد، گفت: انتظار دارد آسترازنکا سه میلیون دوز واکسن COVID-19 را در ماه فوریه به این کشور تحویل دهد. متن : سالم خبر: وزیر بهداشت آلمان با اعلام این خبر که تا پایان ماه ژانویه واکسن آکسفورد-آسترازنکا مورد تایید قرار می گیرد، گفت:انتظار دارد آسترازنکاسه میلیون دوز واکسن COVID-19 را در ماه فوریه به این کشور تحویل دهد. جنس اسپان،گفت: آلمان انتظار دارد كه داروسازی آسترازنکا AstraZeneca با وجود آخرین مشكلات خود و تاخیر در تحویل به موقع واکسن،سهمیلیون دوز واكسن COVID-19 خود را در ماه فوریهتحویل دهد. آسترازنک روز جمعه به مقامات اتحادیه اروپا اطلاع داد که به دلیل مشکلات تولید ، تحویل واکسن خود را به میزان 60٪ یعنی 31 میلیون دوز کاهش می دهد. پس از آنکه Pfizer Inc و شریک آلمانی ش BioNTech در این هفته تامین واکسن برایاتحادیه اروپا را کاهشدادند آسترازنکا نیز اعلام کرد کهگفت که این اقدام برای افزایش سطح تولید مورد نیاز است ،